ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΓΑΜΙΑΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ

Για την έκδοση Αδείας Γάμου οι μελλόνυμφοι πρέπει να παρουσιασθούν στον Ιερό Ναό τον οποίο έχουν επιλέξει για την τέλεση του γάμου και με την βοήθεια του Ιερέα να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν προς την Ιερά Μητρόπολη τα εξής δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

 • Οι άγαμοι/ες : Πιστοποιητικό Αγαμίας από την ενορία που ανήκουν
 • Οι διαζευγμένοι/ες : Διαζευκτήριο
 • Οι χήροι/ες : Ληξιαρχική πράξη θανάτου για την/τον σύζυγο
 • Οι έχοντες τελέσει πολιτικό μόνο γάμο: Βεβαίωση τέλεσης πολιτικού γάμου.
 • Αίτηση Γάμου
 • Δήλωση Επωνύμου Τέκνων
 • Άδεια Γάμου (προς επικύρωση)
 • Έγκριση κηδεμόνα σε περίπτωση ανηλίκου/ης

Θεμελιώδης προϋπόθεση ως προς το θρήσκευμα είναι και οι δύο να είναι βαπτισμένοι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Επιτρέπεται ο Ορθόδοξος Γάμος και όταν μόνο ο ένας είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και ο άλλος ανήκει σε άλλη ομολογία (π.χ. είναι Ρωμαιοκαθολικός).

Η Άδεια Γάμου συμπληρώνεται στον Ιερό Ναό. Αποστέλλεται στην Ιερά Μητρόπολη και λαμβάνει Αριθμό από το Βιβλίο Αδειών – Βιβλίο Γάμων της Ιεράς Μητροπόλεως. Το Βιβλίο έχει ανεξάρτητη αρίθμηση. Τον ίδιο αριθμό λαμβάνει και το αντίγραφο της Αδείας Γάμου το οποίο επιστρέφεται στον Ιερό Ναό για να γίνει η τέλεση του Ιερού Μυστηρίου.

Σε περίπτωση ματαίωσης του Γάμου το αντίγραφο της Αδείας επιστρέφεται στην Ιερά Μητρόπολη με την ένδειξη Ματαίωση από τον Ιερό Ναό.

Η διαδικασία προκειμένου να εκδοθεί Άδεια τέλεσης Γάμου ανηλίκου είναι η ακόλουθη:

Συμπληρώνεται αίτηση από τον κηδεμόνα του/της ανηλίκου/ης στον Ιερό Ναό

Η αίτηση προωθείται προς την Ιερά Μητρόπολη

Η Ιερά Μητρόπολη διαβιβάζει το αίτημα προς την Ιερά Σύνοδο

Η Ιερά Σύνοδος εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα

 

Διαδικασία Ecclesia Office για την έκδοση Αδείας Γάμου

Κάθε αίτηση Γάμου, μετά την έγκρισή της από το Γραφείο Γάμων καταχωρείται μέσω του λογισμικού στο Αρχείο Αδειών Γάμου και λαμβάνει μοναδιαίο Αριθμό Πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης.

 

Εκτύπωση Αδείας Γάμου

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην ορθή έκδοση των επισήμων εκκλησιαστικών εντύπων ὠστε αυτά να είναι απολύτως και ακριβώς σύμφωνα με την επικρατούσα έως τώρα Εκκλησιαστική τάξη και δεοντολογία κάθε Ιεράς Μητροπόλεως. Η εκτύπωση δεν απαιτεί την προμήθεια ειδικού εντύπου ή χαρτιού και μπορεί να γίνει επί κοινού λευκού χάρτου εμπορίου μεγέθους Α4 (χαρτί φωτοαντιγραφικό) ή άλλου τύπου κατόπιν συννενοήσεως με το Δημιουργικό μας Τμήμα.

Το λογισμικό προσφέρει επί πλέον την εύκολη δυνατότητα της εξαγωγής της Αδείας Γάμου σε αρχείο Microsoft Word ή PDF.

 

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΓΑΜΙΑΣ

Τα Πιστοποιητικά Αγαμίας (τύπου Α ή Β) εκδίδονται πάντοτε από τους έχοντες την ευθύνη Ιερούς Ναούς ακόμα και αν ο Γάμος θα τελεστεί εκτός Ιεράς Μητροπόλεως. Για τα Πιστοποιητικά Α υπογράφει μόνο ο Ιερεύς. Για τα Πιστοποιητικά Β υπογράφουν ο Ιερεύς, δύο μάρτυρες και υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο/η υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση.

Όταν ο γάμος πρόκειται να τελεσθεί εντός της Ιεράς Μητροπόλεως τα Πιστοποιητικά είναι έγκυρα αμέσως με την έκδοσή τους από τους Ιερούς Ναούς. Όταν ο γάμος πρόκειται να τελεσθεί εκτός Ιεράς Μητροπόλεως τα Πιστοποιητικά πρέπει να επικυρωθούν από την Ιερά Μητρόπολη. Λαμβάνουν αριθμό Πρωτοκόλλου από το Βιβλίο Πιστοποιητικών του Ιερού Ναού και υποβάλλονται στην Ιερά Μητρόπολη για επικύρωση. Λαμβάνουν 2ο αριθμό πρωτοκόλλου από το Βιβλίο Πιστοποιητικών της Ιεράς Μητροπόλεως.

Το Βιβλίο Πιστοποιητικών έχει ανεξάρτητη αρίθμηση. Ο αύξων αριθμός του Βιβλίου είναι και ο αριθμός που δίνει στο Πιστοποιητικό η Ιερά Μητρόπολη.

Το Πιστοποιητικό Αγαμίας ισχύει για 6 μήνες. Δεν μπορεί να εκδοθεί ξανά εντός 6 μηνών παρά μόνο με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για απώλεια.

 

Διαδικασία Ecclesia Office για την έκδοση Πιστοποιητικού Αγαμίας

Όταν ο γάμος πρόκειται να τελεσθεί εκτός Ιεράς Μητροπόλεως, τα στοιχεία του Πιστοποιητικού καταχωρούνται μέσω του λογισμικού στο Αρχείο Πιστοποιητικών Αγαμίας της Ιεράς Μητροπόλεως και λαμβάνουν μοναδιαίο Αριθμό Πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης.

 

Εκτύπωση Πιστοποιητικού Αγαμίας

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην ορθή έκδοση των επισήμων εκκλησιαστικών εντύπων ὠστε αυτά να είναι απολύτως και ακριβώς σύμφωνα με την επικρατούσα έως τώρα Εκκλησιαστική τάξη και δεοντολογία κάθε Ιεράς Μητροπόλεως. Η εκτύπωση δεν απαιτεί την προμήθεια ειδικού εντύπου ή χαρτιού και μπορεί να γίνει επί κοινού λευκού χάρτου εμπορίου μεγέθους Α4 (χαρτί φωτοαντιγραφικό) ή άλλου τύπου κατόπιν συννενοήσεως με το Δημιουργικό μας Τμήμα.

Το λογισμικό προσφέρει επί πλέον την εύκολη δυνατότητα της εξαγωγής του Πιστοποιητικού Αγαμίας σε αρχείο Microsoft Word ή PDF. 

 

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Για την έκδοση Πιστοποιητικού Γάμου ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στην αρμόδια Ιερά Μητρόπολη που εξέδωσε την Άδεια Γάμου, η οποία μετά από επαλήθευση των στοιχείων προχωρά στην έκδοση του Πιστοποιητικού.

 

Διαδικασία Ecclesia Office για την έκδοση Πιστοποιητικού Γάμου

Το Γραφείο Γάμων ελέγχει μέσω του μηχανογραφικού αρχείου Αδειών Γάμων και ταυτοποιεί τα στοιχεία του ενδιαφερομένου. Το Πιστοποιητικό καταχωρείται μέσω του λογισμικού στο Αρχείο Πιστοποιητικών Γάμων και λαμβάνει μοναδιαίο Αριθμό Πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης.

 

ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΕΡΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

 • Πιστοποιητικό Αγαμίας τύπου Α (για επικύρωση)
 • Πιστοποιητικό Αγαμίας τύπου Β (για επικύρωση)
 • Κατάσταση Εκδοθέντων Πιστοποιητικών Αγαμίας με επιλογή έτους
 • Άδεια Γάμου
 • Αντίγραφο Αδείας Γάμου
 • Βιβλίο Αδειών Γάμων με επιλογή έτους
 • Πιστοποιητικό τελεσθέντος Γάμου
 • Κατάσταση εκδοθέντων Πιστοποιητικών Γάμου με επιλογή έτους
 • Αναλυτική Καρτέλα Γάμου

 CAMOS

 • Φιλικό και ασφαλές περιβάλλον χειρισμού.

 • Μία μοναδική καταχώριση για κάθε Γάμο.
 • Ταχεία εκτύπωση εκκλησιαστικών εγγράφων, βιβλίου Αδειών Γάμων.
 • Ταχεία ανεύρεση των στοιχείων της κάθε καταχώρισης.
 • Ταξινόμηση όλων των καταχωρίσεων.
 • Ταχεία εκτύπωση καρτέλας αντικειμένου, Ευρετηρίου αντικειμένων.
 • Ταχεία έκδοση καρτέλας αντικειμένου, Ευρετηρίου αντικειμένων σε μορφή Word, Excel, PDF.