Αναλυτική καταχώριση του Προϋπολογισµού της Ιεράς Μητροπόλεως στην έναρξη της διαχειριστικής χρήσης για κάθε λογαριασµό εσόδου και εξόδου.

∆υνατότητα έκδοσης απολογισµών οποτεδήποτε απαιτηθεί.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  • Κατάσταση προϋπολογισµού εσόδων
  • Κατάσταση προϋπολογισµού εξόδων