Η ολοκληρωμένη λύση για τα Λογιστήρια των Ιερών Ναών με εφαρμογή του Εθνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.

Το Διπλογραφικό Λογισµικό Ecclesia Economy έχει σχεδιασθεί σύµφωνα µε το Εθνικό Λογιστικό Σχέδιο για να καλύψει τις εξειδικευµένες λογιστικές ανάγκες λειτουργίας των Ιερών Μητροπόλεων και των Ιερών Ναών της Εκκλησίας της Ελλάδος  ως  αυτόνοµων  Ν.Π.∆.∆.  ή  Ν.Π.Ι.∆.  Η  παρακολούθηση  και   διαχείριση των πάσης φύσεως οικονοµικών δραστηριοτήτων των Εκκλησιαστικών Μονάδων της Ιεράς Μητροπόλεως (Λογιστήριο Ιεράς Μητροπόλεως, Ιερών Ναών, Ιερών Προσκυνηµάτων, κ.α.) πραγµατοποιείται µε ανάπτυξη λογαριασµών του  Εθνικού    Γενικού    Λογιστικού   Σχεδίου.
Οι Ιεροί Ναοί και τα λοιπά εποπτευόµενα από την Μητρόπολη Νοµικά Πρόσωπα τηρούν ανεξάρτητα Γενική Λογιστική µε Πολλαπλές ∆ιαχειρίσεις σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το Εθνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, αποκεντρωµένα από την Ιερά Μητρόπολη ως αυτόνοµα Ν.Π.∆.∆. ή    Ν.Π.Ι.∆.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το Λογισμικό Ecclesia Economy Απλογραφικό έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα για να καλύψει τις εξειδικευμένες λογιστικές ανάγκες λειτουργίας των Ιερών Μητροπόλεων και των Ιερών Ναών της Εκκλησίας της Ελλάδος ως αυτόνομων Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. Η παρακολούθηση και διαχείριση των πάσης φύσεως οικονομικών δραστηριοτήτων των Εκκλησιαστικών Μονάδων της Ιεράς Μητροπόλεως (Λογιστήριο Ιεράς Μητροπόλεως, Ιερών Ναών, Ιερών Προσκυνημάτων, κ.α.) πραγματοποιείται με ανάπτυξη λογαριασμών του Εκκλησιαστικού συστήματος κεφαλαίων και άρθρων.

 • Υποστηρίζει την υποκατάσταση ή την βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών για την καλύτερη οργάνωση των Εκκλησιαστικών Λογιστηρίων και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των οικονομικά συναλλασσομένων με αυτά.
 • Λειτουργεί για έναν χρήστη και σε Windows PCs με εγκαταστημένο λειτουργικό σύστημα Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10.
 • Είναι εφοδιασμένο με ομοιόμορφο φιλικό περιβάλλον εργασίας (User Interface) σε κάθε χρήστη και σε κάθε ενότητα. Με τον τρόπο αυτό μειώνονται οι ανάγκες εκπαίδευσης προσωπικού καθώς και ο χρόνος προσαρμογής του προσωπικού στο νέο περιβάλλον εργασίας.
 • Μέσω του Λογισμικού αυτοματοποιούνται όλες οι οικονομικές υπηρεσίες της Ιεράς Μητροπόλεως μέσω της εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων που δίνουν οι νέες τεχνολογίες.
 • Είναι δυνατή η τήρηση αντιγράφων ασφαλείας της βάσης δεδομένων
 • Παρέχει τη δυνατότητα πολλαπλής διαχείρισης οικονομικών χρήσεων.
 • Σχεδιάσθηκε με σύγχρονη αντίληψη και είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες διατάξεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
 • Αναβαθμίζεται και ενημερώνεται παραμένοντας πάντα μέσα στις εξελίξεις.
 • Διαθέτει αυτοματισμούς που εξοικονομούν χρόνο και καθιστούν ευχερή την οργάνωση πληθώρας στοιχείων.
 • Εξάγει μαγνητικά αρχεία.
 • Έχει αναπτυχθεί με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία της εταιρείας Microsoft.

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ

 • Αποτελεσματική παρακολούθηση του Προϋπολογισμού και των αποκλίσεων.
 • Παρακολούθηση των Τριμηνιών με αυτόματο υπολογισμό των πάσης φύσεως Νομικών υποχρεώσεων (ποσοστιαίων ή παγίων) που αποδίδονται προς την Μητρόπολη ή προς τρίτους.
 • Τερματισμός της χειρόγραφης τήρησης Οικονομικών Βιβλίων
 • Ευκολία και αμεσότητα στην έκδοση οικονομικών παραστατικών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το Λογισμικό έχει δημιουργηθεί σε περιβάλλον Microsoft Visual Studio.

SQL

Πλατφόρμα λειτουργίας
Έχει χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα Microsoft .NET Framework και η γλώσσα VB.NET για ανάπτυξη εφαρμογών Windows.

Μοντέλο λειτουργίας
Client-server με συνδέσεις δυναμικού τύπου (database connection strings) που ορίζονται μέσω εξωτερικών αρχείων παρέχοντας ευελιξία στην επικοινωνία και την υπαγωγή του client σε άλλον server μόνιμα ή προσωρινά.

Τεχνολογία εντύπων
Όλες οι καταστάσεις, έντυπα και γραφήματα σχεδιάσθηκαν με την επώνυμη τεχνολογία Business Objects Crystal Reports.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Φόρμες εργασίας
Το κύριο χαρακτηριστικό συστατικό όλων των υπηρεσιών είναι οι ενιαίες φόρμες εργασίας που αποτελούν και το περιβάλλον εργασίας για κάθε χρήστη. Οι φόρμες περιέχουν

 • Κουτιά καταχώρησης απλών στοιχείων (text boxes)
 • Κουτιά καταχώρησης μεγάλων κειμένων (ntext)
 • Picture Boxes
 • Labels
 • Data Grids
 • Data Lists
 • List Boxes
 • Combo Boxes
 • Κουμπιά εντολών, επιλογών
 • Μενούς επιλογών
 • Navigation Bars
 • Third party controls

Επικοινωνία με τον χρήστη
Η διαδραστικόπτητα του Λογισμικού και η επικοινωνία-απόκριση του συστήματος στις ενέργειες του χρήστη υλοποιείται μέσα από μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη του χρήστη. Μηνύματα λάθους, ολοκλήρωσης με επιτυχία, ενημέρωσης και γενικότερα πληροφόρησης. Τα μηνύματα διατυπώνονται με σαφήνεια σε απλή γλώσσα. Πάντοτε το περιεχόμενό τους είναι προσανατολισμένο προς την μεριά του χρήστη που χειρίζεται το Λογισμικό, με σαφές περιεχόμενο. Ενημερώνουν αλλά και καθοδηγούν στην επόμενη ενέργεια όταν χρειάζεται.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Οι λειτουργίες του Λογισμικού είναι πλήρως εναρμονισμένες με τους οικονομικούς κανονισμούς λειτουργίας των εκκλησιαστικών λογιστηρίων και μπορείτε να πλοηγηθείτε σε αυτές από το μενού που βρίσκεται αριστερἀ σας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Παρέχει τη δυνατότητα πολλαπλής διαχείρισης οικονομικών χρήσεων.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ

Προσφέρονται αναβαθμίσεις έτσι ώστε να παραμένει πάντοτε σύγχρονο και να συμβαδίζει με τις τελευταίες οικονομικές και φοροτεχνικές διατάξεις που ορίζει εκάστοτε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας αλλά και με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Είναι εύκολη η τήρηση αντιγράφων ασφαλείας της βάσης δεδομένων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η λειτουργία του και η πρόσβαση στα τηρούμενα στοιχεία γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες που ορίζονται από τον Διαχειριστή συστήματος. 


Έχει σχεδιασθεί με την σύγχρονη τεχνολολογία και αξιοπιστία που προσφέρει η εταιρεία Microsoft.