ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΕΥΚΤΗΡΙΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΕΥΚΤΗΡΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΕΥΚΤΗΡΙΟΥ

Για την έκδοση Εκκλησιαστικού Διαζευκτηρίου ο/η αιτών/ούσα πρέπει να απευθυνθεί στην Ιερά Μητρόπολη που είχε εκδώσει την Άδεια Γάμου προσκομίζοντας Αντίγραφο της δικαστικής απόφασης για την λύση του γάμου.

Εάν το αίτημα εγκριθεί από το Γραφείο Γάμων και Διαζυγίων, εκδίδεται το Εκκλησιαστικό Διαζευκτήριο.

 

Διαδικασία Ecclesia Office για την έκδοση Εκκλησιαστικού Διαζευκτηρίου

Εάν αποφασισθεί η έκδοση του Εκκλησιαστικού Διαζευκτηρίου, καταχωρείται μέσω του λογισμικού στο Αρχείο Εκκλησιαστικών Διαζευκτηρίων και λαμβάνει μοναδιαίο Αριθμό Διαζευκτηρίου και ημερομηνία έκδοσης.

 

Εκτύπωση Εκκλησιατικού Διαζευκτηρίου

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην ορθή έκδοση των επισήμων εκκλησιαστικών εντύπων ὠστε αυτά να είναι απολύτως και ακριβώς σύμφωνα με την επικρατούσα έως τώρα Εκκλησιαστική τάξη και δεοντολογία κάθε Ιεράς Μητροπόλεως. Η εκτύπωση δεν απαιτεί την προμήθεια ειδικού εντύπου ή χαρτιού και μπορεί να γίνει επί κοινού λευκού χάρτου εμπορίου μεγέθους Α4 (χαρτί φωτοαντιγραφικό) ή άλλου τύπου κατόπιν συννενοήσεως με το Δημιουργικό μας Τμήμα.

 

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΕΥΚΤΗΡΙΟΥ

Μετά την έκδοση Εκκλησιαστικού Διαζευκτηρίου μπορεί να εκδοθεί απόδειξη παραλαβής Εκκλησιαστικού Διαζευκτηρίου.

 

Διαδικασία Ecclesia Office για την έκδοση απόδειξης παραλαβής Εκκλησιαστικού Διαζευκτηρίου

Μετά την έκδοση του Εκκλησιαστικού Διαζευκτηρίου, για την παραλαβή του, εκδίδεται η απόδειξη παραλαβής Εκκλησιαστικού Διαζευκτηρίου που υπογράφεται από τον/την αιτούντα/αιτούσα. 

 

ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  • Εκκλησιαστικό Διαζευκτήριο
  • Βιβλίο Διαζευκτηρίων με επιλογή έτους

 DIAZIGIA

  • Φιλικό και ασφαλές περιβάλλον χειρισμού.

  • Μία μοναδική καταχώριση για κάθε Διαζευκτήριο.
  • Ταχεία εκτύπωση εκκλησιαστικού Διαζευκτηρίου, Αντιγράφων, βιβλίου Εκκλησιαστικών Διαζευκτηρίων.
  • Ταχεία ανεύρεση των στοιχείων της κάθε καταχώρισης.
  • Ταξινόμηση όλων των καταχωρίσεων.
  • Ταχεία εκτύπωση καρτέλας αντικειμένου, Ευρετηρίου αντικειμένων.
  • Ταχεία έκδοση καρτέλας αντικειμένου, Ευρετηρίου αντικειμένων σε μορφή Word, Excel, PDF.