ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΧΗΣΗΣ – ΒΑΠΤΙΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

Για την βάπτιση ανηλίκων τέκνων υπεύθυνοι είναι οι Ιεροί Ναοί και οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στον Ιερό Ναό, ενώ για την βάπτιση ενηλίκων απαιτείται άλλη διαδικασία (κατήχηση, έγκριση) από την Ιερά Μητρόπολη και κατόπιν τελείται η βάπτιση στον Ιερό Ναό.

Απαιτείται Ληξιαρχική Πράξη γεννήσεως.

Ο Ανάδοχος πρέπει να είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και να μην έχει τελέσει πολιτικό γάμο εκτός και εάν έχει τελέσει θρησκευτικό γάμο μετά τον πολιτικό. Θα πιστοποιείται από τον ίδιο με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης.

Για βάπτιση ετεροδόξου απαιτείται η προσκόμιση στην Ιερά Μητρόπολη αδείας παραμονής και υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχει βαπτισθεί αλλού.

Μετά το μυστήριο η βάπτιση καταχωρείται στο Βιβλίο βαπτίσεων του Ιερού Ναού και λαμβάνει την αύξουσα αρίθμηση του Βιβλίου που λέγεται και αριθμός Βιβλίου Βαπτίσεων.

Έκδοση Δηλώσεων Βάπτισης

Ο Ιερός Ναός εκδίδει μετά την βάπτιση την λεγόμενη Δήλωση βάπτισης που πιστοποιεί την τέλεση του μυστηρίου και υπογράφεται από τον Ιερέα. Αυτή φέρει ως αριθμό πρωτοκόλλου τον αριθμό του Βιβλίου Βαπτίσεων με τον οποίο καταχωρήθηκε. Η Δήλωση αυτή εκδίδεται μόνο μια φορά.

Διαδικασία Ecclesia Office για το Ιερό Μυστήριο της Βάπτισης

Κάθε Βάπτιση, μετά την τέλεσή της από τον Ιερέα καταχωρείται μέσω του λογισμικού στο Αρχείο Βαπτίσεων και λαμβάνει μοναδιαίο Αριθμό Βιβλίου Βαπτίσεων και ημερομηνία βάπτισης.

 

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

Σε περιπτώσεις όπου ζητείται η πιστοποίηση μιας βάπτισης από την Ιερά Μητρόπολη, η Ιερά Μητρόπολη εκδίδει το Πιστοποιητικό Βαπτίσεως το οποίο λαμβάνει αρίθμηση και καταχωρείται στο Γενικό Πρωτόκολλο, στα εξερχόμενα έγγραφα.

Διαδικασία Ecclesia Office για την έκδοση Πιστοποιητικού Βάπτισης

Το αρμόδιο Γραφείο ελέγχει μέσω του μηχανογραφικού αρχείου Βαπτίσεων και ταυτοποιεί τα στοιχεία του ενδιαφερομένου. Το Πιστοποιητικό καταχωρείται μέσω του λογισμικού στο Αρχείο Πιστοποιητικών Βάπτισης και λαμβάνει μοναδιαίο Αριθμό Πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης.

 

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΧΗΣΗΣ – ΒΑΠΤΙΣΗΣ

Σε περιπτώσεις όπου ζητείται η πιστοποίηση μιας κατήχησης-βάπτισης από την Ιερά Μητρόπολη, η Ιερά Μητρόπολη εκδίδει το Πιστοποιητικό Κατήχησης-Βάπτισης.

Διαδικασία Ecclesia Office για την έκδοση Πιστοποιητικού Κατήχησης-Βάπτισης

Το αρμόδιο Γραφείο ελέγχει μέσω του μηχανογραφικού αρχείου Βαπτίσεων και ταυτοποιεί τα στοιχεία του ενδιαφερομένου. Το Πιστοποιητικό καταχωρείται μέσω του λογισμικού στο Αρχείο Πιστοποιητικών Κατήχησης-Βάπτισης και λαμβάνει μοναδιαίο Αριθμό Πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης.

 

ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΕΡΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

 • Βιβλίο Βαπτίσεων
 • Βιβλίο Βαπτίσεων με επιλογή χρονολογίας
 • Πιστοποιητικό Βάπτισης
 • Κατάσταση Πιστοποιητικών Βάπτισης με επιλογή έτους
 • Πιστοποιητικό Κατήχησης-Βάπτισης
 • Κατάσταση Πιστοποιητικών Κατήχησης-Βάπτισης με επιλογή έτους
 • Αναλυτική Καρτέλα Γάμου
 • Αναλυτική Καρτέλα Βάπτισης

 

VAPTISI

 • Φιλικό και ασφαλές περιβάλλον χειρισμού.

 • Ταχεία ανεύρεση των στοιχείων της κάθε καταχώρισης.
 • Ταξινόμηση όλων των καταχωρίσεων.
 • Ταχεία εκτύπωση καρτέλας αντικειμένου, Ευρετηρίου αντικειμένων.
 • Ταχεία έκδοση καρτέλας αντικειμένου, Ευρετηρίου αντικειμένων σε μορφή Word, Excel, PDF.