ΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ

ΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ

ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΝΑΧΩΝ

ΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΕΩΝ

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΑΡΧΕΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΞ ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ

ΑΡΧΕΙΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ

Στην ενότητα των Ιερών Ναών καταχωρούνται όλοι οι Ιεροί Ναοί της Μητροπολιτικής Περιφέρειας με πληθώρα στοιχείων όπως η ονομασία του Ιερού Ναού, διεύθυνση, πόλη, τηλέφωνο κ.α.. Δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων παρά μόνο όσων εξ αυτών είναι αναγκαία.

 

ΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ

Στην ενότητα των Ιερών Μονών καταχωρούνται όλες οι Ιερές Μονές της Μητροπολιτικής Περιφέρειας με πληθώρα στοιχείων όπως η ονομασία της Ιεράς Μονής, διεύθυνση, πόλη, τηλέφωνο κ.α.. Δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων παρά μόνο όσων εξ αυτών είναι αναγκαία.

 

ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΝΑΧΩΝ

Στην ενότητα των Μοναχών καταχωρούνται όλοι οι Μοναχοί/ές των Ιερών Μονών της Μητροπολιτικής Περιφέρειας με πληθώρα στοιχείων όπως ατομικά στοιχεία, ονομασία της Ιεράς Μονής όπου ανήκουν, κ.α.. Δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων παρά μόνο όσων εξ αυτών είναι αναγκαία.

 

ΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΕΩΝ

Στην ενότητα των Ιερέων καταχωρούνται όλοι οι Ιερείς των Ιερών Ναών της Μητροπολιτικής Περιφέρειας με πληθώρα στοιχείων όπως ατομικά στοιχεία, ονομασία του Ιερού Ναού όπου έχουν τοποθετηθεί, Χειροτονίες / Χειροθεσίες, κ.α.. Δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων παρά μόνο όσων εξ αυτών είναι αναγκαία.

  

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Στην ενότητα του Προσωπικού καταχωρείται όλο το προσωπικό που απασχολείται στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως και στα γραφεία των Ιερών Ναών της Μητροπολιτικής Περιφέρειας, με πληθώρα στοιχείων όπως ατομικά στοιχεία, θέση υπαλλήλου, ημερομηνία διορισμού, κ.α.. Δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων παρά μόνο όσων εξ αυτών είναι αναγκαία.

  

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Στην ενότητα των Εκκλησιαστικών Συμβούλων καταχωρούνται οι Εκκλησιαστικοί Σύμβουλοι των Ιερών Ναών της Μητροπολιτικής Περιφέρειας, με πληθώρα στοιχείων όπως ατομικά στοιχεία, διάρκεια θητείας, κ.α.. Δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων παρά μόνο όσων εξ αυτών είναι αναγκαία.

 

ΑΡΧΕΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΞ ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ

Στην ενότητα των Ορθοδόξων εξ ετεροδόξων καταχωρούνται όσοι ετερόδοξοι έχουν μεταστραφεί και ενταχθεί στην Ορθόδοξη πίστη και ανήκουν σε ενορία της Μητροπολιτικής περιφέρειας, με πληθώρα στοιχείων όπως ατομικά στοιχεία, διεύθυνση, κ.α.. Δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων παρά μόνο όσων εξ αυτών είναι αναγκαία.

 

ΑΡΧΕΙΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Στην ενότητα της Κινητής περιουσίας καταχωρείται όλη η κινητή περιουσία της Ιεράς Μητροπόλεως και των Ιερών Ναών που υπάγονται σε αυτήν, με πληθώρα στοιχείων όπως κατηγορία-ομάδα, τίτλος, κ.α.. Δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων παρά μόνο όσων εξ αυτών είναι αναγκαία.

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Στην ενότητα της Ακίνητης περιουσίας καταχωρείται όλη η ακίνητη περιουσία της Ιεράς Μητροπόλεως και των Ιερών Ναών που υπάγονται σε αυτήν, με πληθώρα στοιχείων όπως κατηγορία-ομάδα, τίτλος, διεύθυνση, κ.α.. Δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων παρά μόνο όσων εξ αυτών είναι αναγκαία.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  • Συνολική Κατάσταση
  • Συνολική Κατάσταση κατά κατηγορία
  • Αναλυτική Καρτέλα
  • Ετικέτες αλληλογραφίας (Για Ιερούς Ναούς και Ιερές Μονές)
  • Τηλεφωνικός Κατάλογος (Για Ιερούς Ναούς και Ιερές Μονές)

DIOIKISI

  • Φιλικό και ασφαλές περιβάλλον χειρισμού.

  • Ταχεία ανεύρεση των στοιχείων της κάθε καταχώρισης.
  • Ταξινόμηση όλων των καταχωρίσεων.
  • Ταχεία εκτύπωση καρτέλας αντικειμένου, Ευρετηρίου αντικειμένων.
  • Ταχεία έκδοση καρτέλας αντικειμένου, Ευρετηρίου αντικειμένων σε μορφή Word, Excel, PDF.