Καταχωρείται ο συνολικός προϋπολογισµός και το ετήσιο φορολογητέο εισόδηµα για όλους τους νοµικά υπόχρεους στην έναρξη του έτους. Χαρακτηρίζονται ως  νοµικά έσοδα οι  λογαριασµοί που αφορούν  εισπράξεις  νοµικών  υποχρεώσεων  στο Λογιστικό Σχέδιο µε  κάθε  απαιτούµενη  λεπτοµέρεια (τύπος,  %  ποσοστό, ποσό  πάγιας ετήσιας,  αν αφορά  την  Ιερά  Μητρόπολη ή τρίτο,  υπολογισµός βάσει προϋπολογισµού ή δηλωθέντος εισοδήµατος). Ακολουθεί σαν διαδικασία ο ετήσιος προγραµµατισµός των νοµικών εισπράξεων.
Για την ευχερή παρακολούθηση των νοµικών εσόδων το λογισµικό διαθέτει εξειδικευµένο πίνακα ελέγχου τριµηνιών µέσω του οποίου καλείται ο κάθε  υπόχρεος. Εκεί εµφανίζονται αναλυτικά όλες οι οφειλόµενες προγραµµατισµένες υποχρεώσεις του κατά τρίµηνο. Ακόµα εκεί θα εµφανισθούν και οφειλόµενα από τριµηνίες παλαιών ετών. Για τις περιπτώσεις νοµικών εσόδων που βασίζονται στο εκάστοτε δηλούµενο εισόδηµα προσφέρεται η δυνατότητα στον χειριστή να καταχωρίσει για τον προσερχόµενο υπόχρεο τα στοιχεία τρίµηνο (Α,Β,Γ,∆) και δηλούµενο ποσό. Με βάση µόνο αυτά  και  µε  την  βοήθεια  των  προγραµµατισµένων αλγορίθµων του λογισµικού υπολογίζονται αυτοστιγµεί τα προκύπτοντα νοµικά έσοδα τα οποία προστίθενται στην ατοµική καρτέλα του καθενός  υπόχρεου  ως  δικές  του οφειλές.
Η είσπραξη γίνεται µε απλή επιλογή της κάθε οφειλής µέσω στήλης checkbox. Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο αποθήκευση καταχωρείται αυτόµατα η είσπραξη στην καρτέλα του υπόχρεου και εκδίδεται γραµµάτιο είσπραξης. Αυτόµατα ενηµερώνεται  το  αρχείο εκκρεµοτήτων.

Κατά αυτό τον τρόπο αυτοματοποιούνται όλοι οι τύποι των Νομικών Υποχρεώσεων προς :

  • Ιερά Μητρόπολη
  • Αποστολική Διακονία
  • ΤΠΟΕΚΕ
  • Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας
  • Ιερά Σύνοδο

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  • Κατάσταση  οφειλών
  • Κατάσταση εισπράξεων