Καταχωρούνται οι εισπράξεις και πληρωμές ή οι συμψηφιστικές εγγραφές της ημέρας. Διενεργούνται on-line έλεγχοι εγκυρότητας των στοιχείων, εκδίδεται κατάσταση ελέγχου των προσωρινών εγγραφών και ενημερώνονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  • Γραµµάτιο είσπραξης
  • Ένταλµα πληρωµής
  • Δελτίο Συµψηφιστικής  εγγραφής
  • Κατάσταση ελέγχου προσωρινών εγγραφών
  • Ηµερολόγιο ταµείου
  • Ηµερολόγιο συµψηφιστικών εγγραφών
  • Ισοζύγιο
  • Αναλυτική καρτέλα λογαριασµού