Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ-Greek General Chart of Accounts) ορίζεται από το Προεδρικό ∆ιάταγµα 1123 του 1980 (Π∆ 1123/1980).Σύµφωνα

µε το άρθρο 48, παράγραφος 1 του Νόµου 1041 του 1980 (Ν 1041/1980), "Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο αποτελεί σύστηµα κανόνων ταξινοµήσεως των λογιστικών µεγεθών, δια του οποίου σκοπείται η τυποποίησις των υπό των οικονοµικών µονάδων της Χώρας τηρούµενων λογαριασµών, η καθ' ενιαίο τρόπο λειτουργία και συλλειτουργία   αυτών, η βάσει παραδεδεγµένων αρχών και µεθόδων αποτίµησης των περιουσιακών στοιχείων, η σύνταξις και δηµοσίευσις τυποποιηµένων ισολογισµών, αποτελεσµάτων και λοιπών οικονοµικών αποτελεσµάτων και ο εν γένει σχεδιασµός της λογιστικής εις εθνικήν κλίµακα". [1] Στηρίχθηκε στη φιλοσοφία του γαλλικού µοντέλου, ενώ από το 2006 και έπειτα τηρείται το σχέδιο των λογαριασµών, αλλά ακολουθούνται για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων οι λογιστικές πρακτικές των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. Θα πρέπει να αναφερθεί το γεγονός ότι οι λογιστικοί υπολογισµοί δεν ταυτίζονται πάντα µε τις φορολογικές απαιτήσεις του κράτους, συνεπώς θα πρέπει να τηρείται το σχέδιο λογαριασµών του ΕΓΛΣ, οι λογιστικές πρακτικές των ∆ΠΧΠ για τις οικονοµικές καταστάσεις και οι φορολογικοί υπολογισµοί που επιτάσσει ο εµπορικός κώδικας και η ελληνική νοµολογία των εταιριών για την καταβολή των φόρων. Επίσης, αξίζει να σηµειωθεί ότι η ανάλυση πολλών περαιτέρω βαθµίδων λογαριασµών είναι ενδεικτική και υπάρχουν κενοί λογαριασµοί για τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τυποποίηση λογαριασµών σύµφωνα µε το Εθνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
Ταυτόχρονη τήρηση Πολλαπλών ∆ιαχειρίσεων µε διαφορετικά Λογιστικά σχέδια
Λογιστικά Σχέδια µε: Κωδικοποίηση Λογιστικού Σχεδίου Ελεύθερη στον Χρήστη, Έλεγχος Πληρότητας Επιπέδων (Α! Βάθµιος, Β! Βάθµιος κλπ). Ένδειξη Ενεργού / Ανενεργού Λογαριασµού
Ανάπτυξη Κωδικών λογαριασµών έως 20 χαρακτήρες
Αναζήτηση Λογαριασµών µε Κωδικό ή / και Ονοµασία, Απεριόριστος αριθµός ταυτόχρονα ανοιχτών περιόδων
Καταχώρηση εγγραφών στο τελευταίο επίπεδο (αναλυτικός λογαριασµός) και αυτόµατη ενηµέρωση των ανωτέρω επιπέδων (συγκεντρωτικών λογαριασµών)
Προστασία Λογαριασµών µε κίνηση από λανθασµένη διαγραφή
Παραµετροποίηση πινάκων από τον χρήστη, όπως: ∆.Ο.Υ., Υποκαταστήµατα ΙΚΑ, Τράπεζες κ.α.
∆υνατότητα αναζήτησης πληροφοριών για ανοιχτά και κλειστά έτη ανεξάρτητα παλαιότητας µε µοναδικό όριο την φυσική χωρητικότητα  της Βάσης ∆εδοµένων
Όλοι οι προβλεπόµενοι έλεγχοι και εκτυπώσεις του Κ.Β.Σ.
On-Line έλεγχος καταχωρηµένων παραστατικών (λογαριασµοί, ισοσκελισµός, κλπ)
On-Line, real time ενηµέρωση όλων των αρχείων, ελεγχόµενη ενηµέρωση της λογιστικής κίνησης.
Καταχώρηση Σχολίων σε  επίπεδο Λογαριασµών
Εκτεταµένες αιτιολογίες καταχωρήσεων
Αυτόµατη αρίθµηση  παραστατικών   κατά την ώρα της  καταχώρισης.
Ηµερολόγιο Ταµείου (Εισπράξεων, Πληρωµών) και Ηµερολόγιο Συµψηφιστικών Εγγραφών
Αυτόµατο Κλείσιµο και άνοιγµα οικονοµικού έτους, Εγγραφές κλεισίµατος, Εγγραφές  Ανοίγµατος.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  • Γενικό  ευρετήριο λογαριασµών