ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΜΥΦ)

GGPSΤο Ecclesia Economy με μία κίνηση εξάγει σε αρχείο όλες τις συγκεντρωτικές εγγραφές των τιμολογίων των προμηθευτών και λοιπών συναλλασσομένων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχει θέσει το Υπουργείο Οικονομικών σε αρχείο XML. Η διαδικασία αυτή είναι σύντομη, γίνεται στον υπολογιστή σας και παράγει το αρχείο που υποβάλλεται κατόπιν προς τον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν απαιτείται η εκ νέου καταχώριση των τιμολογίων σε κάποιο άλλο πρόγραμμα!

ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

Με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο το λογισμικό παρακολουθεί τις οφειλόμενες αποδόσεις προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. που έχουν προκύψει από παρακρατηθέν χαρτόσημο.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ

Με αυτοματοποιημένη διαδικασία είναι δυνατή η συγκέντρωση και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου (βάσει κλίμακας) προς την Δ.Ο.Υ. που έχει γίνει σε πληρωμές τιμολογίων προμηθευτών κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΝΤΥΠΑ

  • Βεβαίωση παρακρατούμενου φόρου από προμήθειες κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών (για τον Προμηθευτή).
  • Δήλωση προς Δ.Ο.Υ. απόδοσης παρακρατούμενου φόρου.