Καταχωρούνται οι πληρωμές της ημέρας. Διενεργούνται on-line έλεγχοι εγκυρότητας των στοιχείων και ενημερώνεται το υπόλοιπο ταμείου. Εκδίδονται παραστατικά ταμείου (Εντάλματα πληρωμής).

  • Καταχώριση καθημερινών κινήσεων
  • Άμεση ενημέρωση και απεικόνιση ταμείου
  • Εκτύπωση παραστατικών. Εντάλματα πληρωμής.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  • Ένταλμα Πληρωμής
  • Πληρωμές κατά κεφάλαιο - άρθρο
  • Ημερολόγιο εισπράξεων - πληρωμών