Καταχωρούνται οι εισπράξεις της ημέρας. Διενεργούνται on-line έλεγχοι εγκυρότητας των στοιχείων και ενημερώνεται το υπόλοιπο ταμείου. Εκδίδονται παραστατικά ταμείου (Γραμμάτια είσπραξης). Οι τριμηνίες εισπράττονται πλήρως αυτοματοποιημένα (Δείτε την ενότητα Τριμηνίες).

  • Καταχώριση καθημερινών κινήσεων
  • Πλήρης αυτοματοποίηση εισπράξεων τριμηνιών
  • Άμεση ενημέρωση και απεικόνιση ταμείου
  • Εκτύπωση παραστατικών. Γραμμάτια είσπραξης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΝΤΥΠΑ

  • Γραμμάτιο Είσπραξης
  • Εισπράξεις κατά κεφάλαιο - άρθρο
  • Υποβληθείς Προϋπολογισμός Εξόδων
  • Ημερολόγιο εισπράξεων - πληρωμών